پایان نامه و مقاله علم چی
مرداد ۱۰ ۱۳۹۵

موسسه علم چی ارائه دهنده خدمات انجام پایان نامه تهیه مقاله اکسپت مقاله در ژورنالهای بین المللی

موسسه علم چی ارائه دهنده خدمات انجام پایان نامه تهیه مقاله اکسپت مقاله در ژورنالهای بین المللی
nyadzayo2015
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله ارزش ویژه برند مبتنی بر فرانشیز

عنوان فارسی: ارزش ویژه برند مبتنی بر فرانشیز عنوان لاتین: Franchisee-based brand equity: The role of brand relationship quality and brand citizenship behavior   شیوه ارجاع: Nyadzayo, M. W., Matanda, M. J., Ewing. M. T., Franchisee-based brand equity: The role of brand relationship quality and b...
Martin2016
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله راهبری شرکت و مدیریت استراتژیک منابع انسانی

عنوان فارسی: راهبری شرکت و مدیریت استراتژیک منابع انسانی عنوان لاتین: Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability   شیوه ارجاع: Martin, G., Farndale, E., Paauwe. J., Stiles, P. G., Corporate governanc...
malhotra2016
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله تاثیر غیر مستقیم مجریان رده بالا در پیشرفت شغلی زیردستان خود

عنوان فارسی: تاثیر غیر مستقیم مجریان رده بالا در پیشرفت شغلی زیردستان خود عنوان لاتین: Indirect impact of high performers on the career advancement of their subordinates   شیوه ارجاع: Malhotra, P., Singh, M., Indirect impact of high performers on the career advancement of their subordinates, Hu...
macedo2015
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله بازنگری ارتباط بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی

عنوان فارسی: بازنگری ارتباط بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی عنوان لاتین: Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The mediating effect of organizational commitment   شیوه ارجاع: Macedo, M. I., Pinho, J. C., Si...
klimas2015
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله فرهنگ سازمانی و هم رقابتی

عنوان فارسی: فرهنگ سازمانی و هم رقابتی عنوان لاتین: Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the features, models and role in the Polish Aviation Industry   شیوه ارجاع: Klimas, P., Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the features, models and ro...
giustiniano2016
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله فاجعه سازمانی

عنوان فارسی: فاجعه سازمانی عنوان لاتین: Organizational zemblanity   شیوه ارجاع: Giustiniano, L., Pina e Cunha, M., Clegg. S., Organizational zemblanity, European Management Journal – 34(2016)7-21 http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2015.12.001 برای دانلود این مقاله بر روی لینک دانلود زیر کلیک...
eloranta2015
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله زیربنای تولید خدمت محور

عنوان فارسی: زیربنای تولید خدمت محور عنوان لاتین: Platforms in service-driven manufacturing: Leveraging complexity by connecting, sharing, and integrating   شیوه ارجاع: Eloranta, V., Turunen, T., Platforms in service-driven manufacturing: Leveraging complexity by connecting, sharing, and integr...
capros2016
اسفند ۰۶ ۱۳۹۴

دانلود مقاله ارزیابی اثرات اقتصاد کلان و بخشی قیمت بالاتر برق و گاز در اتحادیه اروپا

عنوان فارسی: ارزیابی اثرات اقتصاد کلان و بخشی قیمت بالاتر برق و گاز در اتحادیه اروپا عنوان لاتین: Assessment of the macroeconomic and sectoral effects of higher electricity and gas prices in the EU: A general equilibrium modeling approach   شیوه ارجاع: Capros, P., Paroussos, L., Charalampidis. ...
brock2016
اسفند ۰۵ ۱۳۹۴

دانلود مقاله حرفه ها و سازمان ها: از نقطه نظر اروپایی

عنوان فارسی: حرفه ها و سازمان ها: از نقطه نظر اروپایی عنوان لاتین: Professions and organizations: A European perspective   شیوه ارجاع: Brock, D. M., Saks, M., Professions and organizations: A European perspective, European Management Journal – 34 (2016) 1e6 http://dx.doi.org/10.1016/j.emj...
bowen2015
اسفند ۰۵ ۱۳۹۴

دانلود مقاله تغییر نقش کارکنان در تئوری و عمل خدمات

عنوان فارسی: تغییر نقش کارکنان در تئوری و عمل خدمات عنوان لاتین: The changing role of employees in service theory and practice: An interdisciplinary view   شیوه ارجاع: Bowen, D. E., The changing role of employees in service theory and practice: An interdisciplinary view, Human Resource Manageme...
bouncken2015
اسفند ۰۵ ۱۳۹۴

دانلود مقاله نوآوری در محصول از طریق هم رقابتی در اتحادیه ها

عنوان فارسی: نوآوری در محصول از طریق هم رقابتی در اتحادیه ها عنوان لاتین: Product innovation through coopetition in alliances   شیوه ارجاع: Bouncken, R. B., Clauß, T., Fredrich. V., Product innovation through coopetition in alliances: Singular or plural governance?, Industrial Marketing Managem...
bengtsson2015
اسفند ۰۵ ۱۳۹۴

دانلود مقاله تنش و پارادوکس هم‌ رقابتی

عنوان فارسی: تنش و پارادوکس هم‌ رقابتی عنوان لاتین: The Coopetition Paradox and Tension   شیوه ارجاع: Bengtsson, M., Raza-Ullah, T., Vanyushyn, V., The coopetition paradox and tension: The moderating role of coopetition capability, Industrial Marketing Management– Article in Press DOI: 10.1016/...
bannigidadmath2015
اسفند ۰۵ ۱۳۹۴

دانلود مقاله قابلیت پیش بینی بازده سهام و عوامل موثر بر پیش بینی و سود

عنوان فارسی: قابلیت پیش بینی بازده سهام و عوامل موثر بر پیش بینی و سود عنوان لاتین: Stock Return Predictability and Determinants of Predictability and Profits   شیوه ارجاع: Bannigidadmath, D., Kumar Narayan, P., Stock Return Predictability and Determinants of Predictability and Profits, Emergin...
Shifts in governance modes in urban redevelopment
بهمن ۱۱ ۱۳۹۴

دانلود مقاله Shifts in governance modes in urban redevelopment

عنوان فارسی: تغییر حالت حکومتی در توسعه شهری: مطالعه موردی از پکن منطقه  Jiuxianqiao عنوان لاتین: Shifts in governance modes in urban redevelopment: A case study of Beijing’s Jiuxianqiao Area سال انتشار: ۲۰۱۶ شیوه ارجاع: Zhang, L., Chen, J., Tochen, R. M., Shifts in governance modes in urban r...
Saigon-Ho Chi Minh City
بهمن ۱۱ ۱۳۹۴

دانلود مقاله Saigon-Ho Chi Minh City

عنوان فارسی: شهر Saigon-Ho Chi Minh عنوان لاتین: Saigon-Ho Chi Minh City سال انتشار: ۲۰۱۶ شیوه ارجاع: Nguyen, T. B., Samsura, D. A. A., van der Krabben, E., Le, A. D., Saigon-Ho Chi Minh City, Cities 50 (2016) 16–۲۷ http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2015.08.007 جهت دانلود فایل فوق بر روی لینک دانلو...
Residential building resource consumption
بهمن ۱۱ ۱۳۹۴

دانلود مقاله Residential building resource consumption

عنوان فارسی: مصرف منابع ساختمان های مسکونی: مقایسه عملکرد شهر های کشور پرتغال عنوان لاتین: Residential building resource consumption: A comparison of Portuguese municipalities’ performance سال انتشار: ۲۰۱۶ شیوه ارجاع: Horta, I. M., Horta, A. S., Dias, T. G., Residential building resource consu...
Reproducing the city of the spectacle
بهمن ۱۱ ۱۳۹۴

دانلود مقاله Reproducing the city of the spectacle

عنوان فارسی: بازتولید چشم انداز شهری: رویدادهای عظیم، بدهی های محلی و زیرساخت های منجر به شهرنشینی در چین عنوان لاتین: Reproducing the city of the spectacle: Mega-events, local debts, and infrastructure-led urbanization in China سال انتشار: ۲۰۱۶ شیوه ارجاع: Wu, Y., Li, X., Lin, G., Reproducing the c...
Reflection of urban space in Iranian cinema
بهمن ۱۱ ۱۳۹۴

دانلود مقاله Reflection of urban space in Iranian cinema

عنوان فارسی: بازتاب فضای شهری در سینمای ایران بررسی دو دهه گذشته عنوان لاتین: Reflection of urban space in Iranian cinema A review of the last two decades سال انتشار: ۲۰۱۶ شیوه ارجاع: Habibi, M., Farahmandian, H., Basiri Mojdehi, R., Reflection of urban space in Iranian cinema A review of the last t...
Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration
بهمن ۱۱ ۱۳۹۴

دانلود مقاله Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration

عنوان فارسی: ترسیم زمینه خطوط سه گانه پایین در بازسازی گردشگری شهری عنوان لاتین: Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration سال انتشار: ۲۰۱۶ شیوه ارجاع: Wise, N., Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration, Cities 53 (2016) 30–۳۴ http://dx.doi.org/10...